Vedtekter for foreningen for GLUT1 DS

1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Foreningen for GLUT1 DS, og ble stiftet 21 oktober 2014.


2 Formål

Foreningen for GLUT1 DS er en landsomfattende organisasjon for alle som har diagnosen GLUT1-mangel, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte med medisinsk og/eller sosiale interesser for gruppen. Medlemskap tegnes individuelt eller som husstandsmedlemskap. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet. Foreningens formål er å drive interessepolitisk og medlemsrettet arbeid, ved å:

 • utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med en sjelden epilepsirelatert diagnose som behandles med ketogen diett og deres familier.
 • drive likemannsarbeid med sikte på å støtte enkeltfamilier og bidra til mestring av hverdagen
 • medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling med ketogen diett ogstyrke vitenskapelig forskning.
 • utvikle og vedlikeholde hjemmeside og digital kokebok som kun medlemmene får tilgang til.
 • arbeide for medlemmenes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig.
 • delta i nasjonale og internasjonale kurs og konferanser om GLUT1-mangel og andre sjeldne epilepsirelaterte diagnoser som behandles med ketogen diett.

3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


4 Medlemmer

Som medlemmer kan opptas:

 • mennesker med diagnosen GLUT1-mangel og andre sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
  som behandles med ketogen diett
 • foreldre, søsken og andre pårørende til mennesker med diagnosene
 • fagfolk og andre interesserte

Det er adgang til å tegne individuelle medlemskap eller husstandsmedlemskap.


5  Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.


6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.


8  Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.


9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.


10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


11 Årsmøtets oppgaver

 1. Årsmøtet skal:
 2. Behandle årsmelding
 3. Behandle regnskap
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Fastsette kontingent
 6. Vedta budsjett
 7. Velge:
 8. a) Leder og nestleder
 9. b) PR-ansvarlig og styremedlem(mer)
 10. c) Likemenn
 11. d) Økonomiansvarlig

12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


13 Styret

GLUT1 DS ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Leder og nestleder har signaturrett. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med to medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Foreningen for GLUT1 DS sin  økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere Foreningen for GLUT1 DS utad.
 • Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 • Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten,
og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


15 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av Foreningen for GLUT1 DS kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Foreningen for GLUT1 DS. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.

Comments are closed