Likepersonsarbeid

 • Likepersonsarbeid kan defineres som ei samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si samme livssituasjon, og hvor selve samhandlinga har som mål å være til hjelp, gi støtte eller veiledning partene i mellom.
 • Vår tanke er at likepersonsarbeid skal være basert på likeverdig forhold partene i mellom (erfaringsgiver (dvs. den erfarne pasient) og erfaringmottaker), i motsetning til samhandlingsrelasjonen med profesjonelle hjelpere (eks. helsepersonell), der den profesjonelle hjelperen utfører sine oppgaver i kraft av sin utdanningsbakgrunn og formelle trening i yrket sitt.
 • Ønsket er at ved hjelp av likepersonskontakt og profesjonell hjelp, vil mottakeren oppleve en bedret livskvalitet.
 • Likepersonsarbeid er en organisert samhandling, og eies av brukernes egne organisasjoner.
 • Vi ønsker å ivareta det uformelle likepersonsarbeidet som skjer blant våre likemenn, men vi ønsker også å utvide likepersonsarbeidet til å skje i organiserte former.
 • Vi erfarer at det er områder der det offentlige hjelpeapparatet ikke strekker til, og at en likepersonsordning kan være et godt supplement til det offentlige hjelpeapparatet.
 • Likepersoner innehar en erfaring som helsepersonell ikke er i besittelse av og kan gi tips og råd til hjelp i hverdagen som bare en som lever med det samme kan gi.
 • Erfaringer fra våre likepersoner, er at mange opplever det som en lettelse å endelig få kontakt med og mulighet til snakke å med noen som er i samme situasjon og vet hva det vil si å leve med problemene.
 • I prinsippet er det ingen begrensninger på livssituasjoner hvor det kan være nyttig med likepersonsarbeid, men det er viktig å være klar over at likepersonsarbeid ikke skal erstatte det offentlige hjelpeapparatet, men være et supplement til det offentlige tjenestetilbudet.
  (Hentet fra FFO ”Likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner» 2005)

Comments are closed